Integrated Crop Management - een systeemaanpak

Themanummer

  • Marleen Riemens & Leendert Molendijk e.a.,

Gewasbescherming 53-5 is een themanummer, geheel gewijd aan Integrated Crop Management (ICM).
Een groot aantal auteurs hebben een bijdrage geleverd waardoor de uitgave 16 artikelen bevat die samen een beeld schetsen van de systeemaanpak bij geïntegreerd telen.

Het complete themanummer ICM is als pdf te downloaden. 

De 16 artikelen uit het nummer zijn hieronder ook als aparte pdf's beschikbaar.

Voorwoord

Voor u ligt de special “Integrated Crop Management”. Aanleiding voor deze special is de groeiende maatschappelijke vraag om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, ingezet tegen ziekten, plagen en onkruiden, te verminderen. Die maatschappelijke wens is ook zichtbaar op Europees en nationaal niveau zoals benoemd in de Farm to Fork Strategy, het EU voorstel voor de verordening van het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (SUR) en Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030. 

Hoewel in de afgelopen decennia grote stappen zijn gezet op het gebied van duurzame gewasbescherming is dit niet voldoende om ook in de toekomst ziekten, plagen en onkruiden te kunnen blijven beheersen onder de nieuwe randvoorwaarden. Een volgende stap vraagt om een herontwerp van de gewasbescherming. Waar Integrated Pest Management (IPM) met name is gericht op de beheersing van een ziekte, plaag of onkruid binnen één gewas binnen één jaar, richt Integrated Crop Management (ICM) zich op een gezond gewas en ligt de aandacht op vruchtwisselingsniveau, over meerdere jaren, voor meerdere ziekten, plagen en onkruiden in een allesomvattende benadering. 

Lees onder de foto verder

:

Bij de ICM aanpak die we ontwikkelen gaan we steeds uit van dezelfde pijlers en basisprincipes om een plant te beschermen tegen zowel ziekten, plagen als onkruiden. Dit gemeenschappelijke herontwerp is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendige ziekte-, plaag- en onkruidbeheersing in de praktijk. Het geeft een compleet overzicht van alle opties om een gewas gezond te houden. Het moge duidelijk zijn dat dit vraagt om meer kennis bij telers/adviseurs en ook dat keuzestress op de loer kan liggen. Samenwerking van alle partijen en bundeling van krachten is dan ook gewenst.  

Deze special start met een schets van de huidige situatie waarin ICM een plaats moet krijgen en met de context voor de Nederlandse akkerbouwer. Vervolgens vindt u een introductie op de ICM systematiek, en de meer gedetailleerde uitwerking voor een aantal ziekten, insecten, onkruiden en nematoden. Aangezien we de ICM aanpak graag breed ter discussie stellen, geven ook overheid, toeleveranciers, onderwijs, advisering en de verschillende sectoren hun visie. Alle auteurs danken we van harte. 

We wensen u veel leesplezier toe en zijn benieuwd naar uw reacties!

Marleen Riemens
Teamleider gewasgezondheid
WUR Open Teelten, Lelystad 

Leendert Molendijk
Onderzoeker Nematoden
WUR Open Teelten, Lelystad

 

Inhoudsopgave

De artikelen zijn verdeeld over vier hoofdstukken. Door op de titel van een artikel te klikken, kunt u de pdf van het artikel downloaden.
Het is ook mogelijk om het complete themanummer ICM te downloaden.

 

[INLEIDING & CONTEXT

Extra inzet nodig om verduurzamingsdoelen gewasbescherming te behalen

Peter Knippels

Rendabele duurzamere teelt is niet alleen een opgave voor telers

Geert Pinxterhuis

 

[ICM & AKKERBOUW

Integrated Crop Management (ICM): een raamwerk voor een systematische aanpak van ziekten, plagen en onkruiden

Marleen Riemens & Leendert Molendijk

Integrated disease management als basis voor de beheersing van schimmelpathogenen in de landbouw

Geert Kessel, Iris Visscher, Peter Kromann, Rik Peters, Joop Esselink, Kees Kooistra, Corina Topper & Bert Evenhuis

Integrated Nematode Management - van ABS naar INM 

Johnny Visser, Pella Brinkman, Rik Peters & Leendert Molendijk

Integrated Insect Management ingezet ter beheersing van de coloradokever 

Hilfred Huiting, Bas Allema & Klaas van Rozen

Conservation Biological Control  -  Het bevorderen van antagonisten van plaaginsecten

Bas Allema & Hilfred Huiting

Integrated Weed Management: Beheersing van onkruidpopulaties

Marleen Riemens

Lees onder de illustratie verder

Het bevorderen van antagonisten:

Samenhang tussen het gewas ui, het plaaginsect trips, de biologische bestrijder zweefvlieg (larve en adult) en geschikte nectarplanten (bron: artikel Conservation Biological Control, Allema& Huiting).

[ICM & ANDERE SECTOREN

Integrated crop management in de fruitteelt

Marcel Wenneker & Herman Helsen

Integrated Crop Management in bollenteelt 

Sjoerd van Vilsteren, Paul Ruigrok, Annika Versloot & Annelein Meisner

Geïntegreerde glastuinbouw inspiratie voor buitenteelt 

Kyra Broeders & Jorrit Koeman

 

Hexagonschema:

Hexagonschema geeft een overzicht van mogelijke maatregelen voor een geïntegreerde beheersing van ziekten en plagen, in dit geval voor beheersing van nematoden (INM).


Referenties


« Terug naar overzicht