Nieuwe bestuursleden, ALV 12 november


Doordat de voorjaarsbijeenkomst en ALV niet door konden gaan, maken we nu gebruik van website, nieuwsbrief en ons tijdschrift Gewasbescherming om de leden op de hoogte te stellen.

Afscheid secretaris en penningmeester

Twee bestuursleden, Frits van der Zweep (secr.) en Marleen Riemens (penn.) hebben aangegeven te stoppen als bestuurslid. Frits heeft zich sinds 2016 nauwgezet en enthousiast ingezet als secretaris van de KNPV. Naast de reguliere secretaristaken nam hij ook nog twee grote klussen op zich, het aanpassen van het huishoudelijk reglement en het op orde brengen van de koppeling tussen de ledenadministratie en de financiële administratie, waardoor achterstallige contributies konden worden geïnd.
In haar functie als penningmeester heeft Marleen de afgelopen vier jaren de financiën van de vereniging beheerd. Als betrokken bestuurslid heeft ze zich ingezet voor allerlei activiteiten van de KNPV. We bedanken beiden hartelijk voor hun inzet en hun bijdrage aan de vereniging.

Nieuwe bestuursleden

De KNPV heeft twee kandidaten bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur.
1. Pella Brinkman
Pella is onderzoeker nematologie bij WUR Open teelten. Zij zal de functie van penningmeester overnemen .
2. Lisa Broekhuizen
Lisa is consultant bij Koppert BV en was betrokken bij de organisatie van de KNPV-najaarsbijeenkomst 2019.

We willen beiden graag z.s.m. laten toetreden tot het bestuur. Bij gebrek aan een reguliere ALV dragen we de kandidaten voor via nieuwsbrief en website. Leden die bezwaar hebben tegen de aanstelling, konden dat tot 1 juni 2020 kenbaar maken bij het bestuur. Er zijn geen bezwaren binnegekomen en beide kandidaten zijn nu aangesteld als bestuurslid.

ALV - 12 november

De ALV die gepland stond voor 14 mei j.l. wordt verplaatst naar 12 november 2020. We hopen op een fysieke bijeenkomst, bij voorkeur in combinatie met najaarsvergadering of een andere activiteit. Maar ook een digitale meeting is denkbaar. We houden u graag op de hoogte. Controleer dus uw contactgegevens!!

Vacature secretaris

Zoals uit bovenstaande blijkt, is momenteel de functie van secretaris vacant. Belangstellenden kunnen zich melden bij Willem Jan de Kogel (vz.) of Doriet Willemen. Meer informatie vindt u hier.

 

Terug